Terms and Conditions

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politica GDPR

1. INTRODUCERE

Site-ul craiovaconnects.orgeste gazduit la SC Space Ro SRL, persoana juridica cu sediul in Romania.
Prezenta notă de informare prezintă modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către unitatea noastra (UMF Craiova) şi în care noi ne asigurăm ca datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent.
Noi, împreună cu colaboratorii noştri respectăm datele dumneavoastră cu caracter personal şi luăm în serios respectarea acestora. Prioritatea noastră este ca în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, să asigurăm un mediu transparent şi sigur pacienţilor noştri, pentru care personalul unităţilor noastre, colaboratorii şi partenerii noştri îşi declară în mod ferm susţinerea

2. SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA NOTĂ DE INFORMARE

Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - instituție publică independentă care, conform legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Categorii speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care se referă la originea rasială și religia unei persoane, datele genetice, datele biometrice, datele privind starea de sănătate a unei persoane, precum și orientarea sexuală a unei persoane.

Colaboratori - persoană sau instituție care are încheiat un contract de colaborare cu operatorul de date cu caracter personal și care prestează servicii operatorului de date.

Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare (de exemplu: nume, date de localizare) ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice sau culturale. În nouțiunea de date cu caracter personal sunt incluse numele și prenumele pacientului, adresa de domiciliu sau de reședință a acestuia, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul numeric personal, vârsta, sexul, diagnosticul stabilit, datele genetice.

Destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ. În conexiunea cu dumneavoastră, unitatea noastră este operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Prelucrare a datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE UNITATEA NOASTRĂ LEPRELUCREAZĂ

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, furnizate de aparținători sau rezultate în urma prestării serviciilor medicale de către noi. Datele prelucrate includ următoarele categorii:
- Date personale: nume, prenume, sex, data nașterii, cetățenia, starea civilă, înregistrări video (în incintele nostre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video, acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere), cod numeric personal (CNP), CUIM, OAMM, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate;
- Date de contact: adresa de domiciliu și/sau reședință, număr de telefon, adresa de email;
- Date referitoare la plata serviciilor prestate: adresa de facturare, număr cont IBAN, număr card bancar, numele și prenumele titularului de cont/card, în cazul în care altă persoană achită serviciile în numele dumneavoastră;
- Date profesionale: statut social (angajat, pensionar, liber profesionist, etc), apartenența la o profesie, angajator;
- Opinii, viziuni (pot include date sensibile) cum ar fi: orice opinie și viziune pe care ni le transmiteți sau pe care le postați public despre noi pe rețelele sociale sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice, religia (în cazul pacienților internați).
Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional pe care o avem față de dumneavoastră.

4. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

• Cele mai multe informații sunt furnizate de către dumneavoastră atunci când va inscrieţi în platforma web pentru a participa la eveniment.
• Încercăm în mod constant să păstrăm evidența datelor dumneavoastră cât mai corectă și la zi. Pentru aceasta desfășurăm în mod continuu o campanie de strângere și actualizare a datelor dumneavoastră.

5. TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ALTELE DECÂT CELE SENSIBILE)

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal, altele decât datele sensibile, sunt pentru a putea încheia o colaborare de participare cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).
Sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru informarea despre evenimente similare sau o noua editie.
Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.
În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.
Având în vedere specificul activităţii noastre, este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.
Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:
- atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de inscrierea/participarea la acest eveniment (sau evenimente similare), gestionarea sistemelor de certificare a prezentei şi reportarea catre institutii care aproba certificari, autorizari, etc.
- putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
- în situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță

6.SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:
- prestarea de servicii către dumneavoastră: prestarea serviciilor, inclusiv oferirea de servicii promoţionale sau informatii despre promotiile noastre; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile oferite; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră (cu privire la rezultatele serviciilor prestate);
- gestiunea financiară: eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte;
- îndeplinirea obligaţiilor noastre legale: îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
- supravegherea/inregistrarea evenimentului: sisteme audio-video dedicate înregistrării şi transmisiei live; sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor;
- soluţionarea disputelor: formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care genereaza dispute;
- comunicări de marketing: comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii care v-ar putea interesa;
- gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei): gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
- sondaje: realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre;
- îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor: identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră;

7. CUI VOM FACE CUNOSCUTE DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.
În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.
Nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte.
În continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:
- persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi;
- angajatorul dumneavoastră – în legătură cu evaluarea capacității dumneavoastră de muncă pentru scopuri legate de medicina si psihologia muncii, dar numai in limita informatiilor stabilite prin dispozitiile legale, fiind excluse informatiile cu privire la rezultatul investigatiilor medicale realizate;
- colaboratori si alti furnizori de servici; fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră;
- contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi sau cu altă companie din grupul nostru să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră;
- orice achizitori sau posibili achizitori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din
România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate;
- autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Stomatologi, Colegiul Farmacistilor și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă;
- orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru sau al altei companii din grupul nostru în instanță;
- partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asigurători.
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (îi) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

8. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE

O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.
În cazuri speciale, în vederea efectuării unor analize specializate, transmitem datele cu caracter personal către centre medicale din afara României, inclusiv SUA, dar numai la solicitarea și cu acordul în prealabil al pacienților noștri.

9. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 10 ani in cazul documentelor medicale.
Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.
Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

10. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.
Am implementat, în special, următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:
- măsuri tehnice specifice: am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată;
- back-up-uri şi audituri de securitate: lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane;
- instruirea personalului: ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
- restrângerea accesului la date: restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate;
- minimizarea datelor: ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă;
- politici dedicate: adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor;
- asigurarea exactității datelor dumneavoastră: este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm;
- controlul furnizorilor noştri de servicii: introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, noi nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

11. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Conform legislației în vigoare, beneficiați de o serie de drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Tratăm drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luam toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora;

Dreptul la rectificare. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, aveţi dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi posibilitatea de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor dumneavoastră dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:
• contestaţi exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
• prelucrarea este ilegală – deși aveţi dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), vă opuneţi ştergerii și, în schimb, să ne solicitaţi să restricţionăm utilizarea lor;
• nu mai avem nevoie de acele date, dar dumneavoastră ni le solicitaţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță.
Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de dumneavoastră dacă și în măsura în care:
• prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
• prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți obține de la noi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care doriţi și a putea să le transferaţi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact.
Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.
De asemenea, puteți exercita oricare dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) prin descărcarea și completarea formularului disponibil in receptie. După completarea acestuia îl puteți trimite la adresa de email sau depune fizic la recepția noastra

Important!
Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau pe email, datele necesare de contact regăsindu-se pe site.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Centrală Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212

12. CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați, să vă răspundem la reclamații sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la serviciile noastre care v-ar putea interesa.

13. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT


Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.